fbpx

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Winnice Pomorza Zachodniego (dalej STOWARZYSZENIE) z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mała Odrzańska 21 / 12, 70-535 Szczecin.

2. STOWARZYSZENIE jest administratorem, z którym można skontaktować się poprzez e-mail winnicepomorzazachodniego@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes STOWARZYSZENIE, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), polegający na prowadzeniu korespondencji z interesantami i załatwieniu zgłaszanych przez nich spraw, a w zakresie w jakim podanie danych ma charakter fakultatywny, podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679.

4. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz STOWARZYSZENIE usługi niezbędne do realizacji ww. celów, w tym usługi prawne, kancelaryjne, archiwizacyjne oraz dostawcom systemów informatycznych.

5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez STOWARZYSZENIE.

6. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, zgodę tę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych STOWARZYSZENIE prosi o wycofywanie zgody drogą elektroniczną lub pisemną.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

8. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, STOWARZYSZENIE prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez STOWARZYSZENIE w celu prowadzenie korespondencji zgodnie z wybranym tematem sprawy, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych wymaganych przez STOWARZYSZENIE będzie skutkować niemożliwością prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy.

Scroll to top